Kişisel verileriniz KVKK kapsamında mevzuata uygun olarak toplanıp işlenmektedir. Daha fazla bilgi almak için Aydınlatma Metni’ni inceleyebilirsiniz.

TAMAM

Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI


1.1. Giriş

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi ve korunması amacıyla Kanun’un 10. maddesi kapsamında Diyetisyen Perihan Çiçek olarak aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek ve kişisel verilerin işlenmesi ve korunması kapsamında aldığımız tüm idari ve teknik tedbirleri bildirmek adına işbu Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikasını sizlerin bilgisine sunmaktayım.

1.2. Politikanın Amacı

Bu Politikanın temel amacı, hukuka ve Kanun’un amacına uygun olarak kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasına yönelik sistemler konusunda açıklamalarda bulunmak, bu kapsamda Danışanlarımın, Web Sitesi Ziyaretçilerimiz ve Üçüncü Kişiler  başta olmak üzere kişisel verileri tarafımca işlenen kişileri bilgilendirmektir.
Bu şekilde tarafımızca gerçekleştirilen kişisel verilerin işlenmesi ve korunması faaliyetlerinde mevzuata tam uyumun sağlanması ve kişisel veri sahiplerinin kişisel verilere dair mevzuattan kaynaklanan tüm haklarının korunması hedeflenmektedir.

1.3. Politikanın Kapsamı ve Kişisel Veri Sahipleri

Bu Politika; otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla Danışanlarım, Web Sitesi Ziyaretçilerimiz ve Üçüncü Kişiler  başta olmak üzere kişisel verileri tarafımızca işlenen kişiler için hazırlanmıştır ve bu belirtilen kişiler kapsamında uygulanacaktır. Bu Politika, hiçbir şekilde tüzel kişilere ve tüzel kişi verilerine uygulanmayacaktır.

Tarafım bu Politikayı internet sitesinde yayımlamak suretiyle bahse konu Kişisel Veri Sahiplerini Kanun hakkında bilgilendirmektedir. Verinin aşağıda belirtilen kapsamda  “Kişisel Veri” kapsamında yer almaması veya tarafımızca gerçekleştirilen Kişisel Veri işleme faaliyetinin yukarıda belirtilen yollarla olmaması halinde de işbu Politika uygulanmayacaktır.

Bu kapsamda işbu Politika kapsamındaki kişisel veri sahipleri aşağıdaki gibidir:

Danışan          :           Tarafımdan destek alan gerçek kişilerdir.

Ziyaretçi         :           Web Sitemizi herhangi bir amaç ile ziyaret eden tüm gerçek kişilerdir.

Üçüncü Kişi    :           Politikada herhangi bir kişisel veri sahibi kategorisine girmeyen diğer gerçek kişilerdir.

 

1.4.Tanımlar

İşbu Politikada yer verilen kavramlar aşağıda belirtilen anlamları ifade eder:

Kişisel Veri/Veriler                            : Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir.

Özel Nitelikli Kişisel Veri/Veriler      : Sağlık verileridir.

Kişisel Verilerin İşlenmesi    : Kişisel Verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi,  açıklanması,  aktarılması,  devralınması,  elde edilebilir hâle getirilmesi,   sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemdir.

 

1.5. Politikanın Yürürlüğü

Tarafımca düzenlenerek yürürlüğe giren işbu Politika, https://www.perihancicek.com.tr/ isimli Web Sitemde yayımlanır ve Kişisel Veri Sahiplerinin talebi üzerine ilgili kişilerin erişimine sunulur.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE AKTARILMASI

2.1. Kişisel Verilerin İşlenmesinde Genel İlkeler

Kişisel Veriler, Kanunda ve bu Politikada öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlenir. Kişisel Veriler işlenirken aşağıdaki ilkelerle hareket edilir:

Kişisel Veriler, ilgili hukuk kurallarına ve dürüstlük kuralının gereklerine uygun olarak işlenir.
Kişisel Verilerin doğru ve güncel olması sağlanır. Bu kapsamda verilerin elde edildiği kaynakların belirli olması, doğruluğunun teyit edilmesi, güncellenmesi gerekip gerekmediğinin değerlendirilmesi gibi hususlar özenle dikkate alınır.
Kişisel Veriler; belirli, açık ve meşru amaçlarla işlenir. Amacın meşru olması, işlediğimiz Kişisel Verilerin, yapmış olduğumuz iş veya sunmuş olduğu hizmetle bağlantılı ve bunlar için gerekli olması anlamına gelir.
Kişisel Veriler, tarafımızca belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesi için amaçla bağlantılı olup, amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan Kişisel Verilerin işlenmesinden kaçınılır. İşlenen veri, sadece amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olanla sınırlı tutulur. Bu kapsamda işlenen Kişisel Veriler, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülüdür.
İlgili mevzuatta verilerin saklanması için öngörülen bir süre bulunması halinde bu sürelere uyum gösterilir; aksi durumda Kişisel Veriler, ancak işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilir. Kişisel Verinin daha fazla muhafaza edilmesi için geçerli bir sebep kalmaması durumunda, söz konusu veri silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

2.2. Kişisel Verilerin İşlenme Şartları

Kişisel Verileriniz, veri sahibinin açık rızası olmaksızın işlenmez. Aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, veri sahibinin açık rızası aranmaksızın Kişisel Veriler işlenebilecektir.

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait Kişisel Veriler işlenebilecektir. Örneğin, yapılan bir sözleşme gereği paranın ödenmesi için alacaklı tarafın hesap numarası bilgisi alınabilecektir.
Veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirebilmek için zorunlu ise, Kişisel Veri Sahiplerinin Kişisel Verileri işlenebilir.
Kişisel Veri Sahiplerinin kendisi tarafından alenileştirilen bir başka ifadeyle herhangi bir şekilde kamuoyuna açıklanmış olan Kişisel Veriler, korunması gereken hukuki yarar ortadan kalktığından işlenebilir.
Hukuken meşru bir hakkın kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olduğu hallerde Kişisel Veri Sahiplerinin Kişisel Verilerini açık rıza aramaksızın işlenebilir.
Kişisel Veri Sahiplerinin Kanun ve Politika kapsamında korunan temel hak ve özgürlerine zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatlerin temini için Kişisel Verilerin işlenmesinin zorunlu olduğu durumlarda Kişisel Veri Sahiplerinin Kişisel Verileri işlenebilir. Kişisel Verilerin korunmasına ilişkin temel ilkelere uyulması ve Kişisel Veri Sahiplerinin menfaat dengesinin gözetilmesi konusunda gerekli hassasiyet gösterilmektedir.

2.3. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme Şartları

Özel Nitelikli Kişisel Veriler, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlemez. Sağlık Verileri, ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis ve tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunulan koşullarda ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenir. Özel Nitelikteki Kişisel Verilerin işlenmesinde Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması konusunda gerekli işlemler yürütülmektedir. 

2.4. Kişisel Verilerin Aktarılma Şartları

Kişisel Verilerin işleme amaçları doğrultusunda gerekli gizlilik koşulları oluşturularak ve güvenlik önlemleri alınarak Kişisel Veri Sahiplerinin Kişisel Verileri üçüncü kişilere Kanuna uygun olarak aktarabilir. Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz, ancak kamu kurumlarına aktarılabilir. Kişisel Verilerin aktarılması sırasında Kanunda öngörülen düzenlemelere uygun hareket edilmektedir. Bu kapsamda meşru ve hukuka uygun Kişisel Veri işleme amaçları doğrultusunda aşağıda sayılan, Kanunun 5.  maddesinde belirtilen Kişisel Veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı ve sınırlı olarak

Kişisel Veriler üçüncü kişilere:

Kişisel Veri sahibinin açık rızası var ise;
Kanunlarda Kişisel Verinin aktarılacağına ilişkin açık bir düzenleme var ise, Kişisel Veri sahibinin veya başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu ise ve
Kişisel Veri sahibi fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda ise veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmıyorsa,
Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait Kişisel Verinin aktarılması gerekli ise,
Hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi için Kişisel Veri aktarımı zorunlu ise,
Kişisel Veriler, Kişisel Veri sahibi tarafından alenileştirilmiş ise,
Kişisel Veri aktarımı bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu ise,
Kişisel Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatin gerekli kılması halinde Kişisel Veri aktarabilir.

2.5. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Aktarılma Şartları

Tarafımız, gerekli özeni göstererek, gerekli güvenlik tedbirlerini alarak ve KVK Kurulu tarafından öngörülen yeterli önlemleri alarak; meşru ve hukuka uygun Kişisel Veri işleme amaçları doğrultusunda Kişisel Veri Sahibinin Özel Nitelikli Kişisel Verilerini aşağıdaki durumlarda üçüncü kişilere aktarabilmektedir.

Kişisel Veri Sahibinin açık rızası olması halinde veya
Aşağıdaki şartların varlığı halinde Kişisel Veri Sahibinin açık rızası aranmaksızın;

Kişisel Veri Sahibinin sağlığına ilişkin Özel Nitelikli Kişisel Veriler ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME VE AKTARILMA AMAÇLARI, AKTARILACAĞI KİŞİLER

3.1. Kişisel Verilerin İşlenme ve Aktarılma Amaçları

Kişisel Veriler;  hukuka ve Kanun’un amacına uygun olarak,

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
Hasta Ve Danışan Kayıtlarının Tutulması

Amaçlarıyla sınırlı olarak Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işlenir. Bahsi geçen amaçlarla gerçekleştirilen işleme faaliyetinin, Kanun kapsamında öngörülen şartlardan herhangi birini karşılamıyor olması halinde, ilgili işleme sürecine ilişkin olarak açık rızanız temin edilmektedir.

3.2. Kişisel Verilerin Aktarılacağı Kişiler 

Kişisel Veriler, tarafınıza sunulan hizmetlerin tam ve kusursuz olmasını temin edebilmek amacıyla ve yalnızca hizmetin niteliğiyle uygun düştüğü ölçüde iş ve çözüm ortaklarımız yetkili kamu kurum ve kuruluşlar ile paylaşılabilmektedir. Kişisel verilerinizin aktarıldığı bu üçüncü kişiler ilgili hizmetlerin tam ve kusursuz temin edilebilmesi için ilgili bilgilere ulaşması zorunlu olan kişilerden ibarettir.

Bunların haricinde hizmetin tam ve kusursuz olarak verilebilmesi için başkaca üçüncü kişilerle verilerin paylaşılmak zorunda kalınması, tarafımızın hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması, kanunlarda açıkça öngörülmüş olması yahut yasalara uygun olarak verilmiş olan bir adli/idari emir bulunması gibi hallerde de Kişisel Verileriniz -yalnızca ilgili kişi ya da kurumla sınırlı olmak üzere- aktarılabilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ, SİLİNMESİ YOK EDİLMESİ VE ANONİM HALE GETİRİLMESİ VE SAKLANMA SÜRESİ

4.1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kanun’un amacını düzenleyen 1. Madde ile Kanun’un kapsamını düzenleyen 2. Maddeye uygunluğunun denetimi amacıyla, Kişisel Veriler; her türlü sözlü, yazılı, elektronik ortamda; teknik ve sair yöntemlerle, muayenehane, internet sitesi gibi muhtelif yollardan, Politikada yer verilen amaçların gerçekleştirilmesi amacıyla mevzuat, sözleşme, talep ve isteğe dayalı hukuki sebepler çerçevesinde yasadan doğan sorumlulukların eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirilebilmesi için toplanır ve işlenir.

4.2. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hâle Getirilmesi

Kişisel Verilerin silinmesi,  yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesine ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklı kalmak kaydı ile bu Kanun ve diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlemiş olmasına rağmen,  işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde Kişisel Veriler resen veya veri sahibinin talebi üzerine silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Kişisel Verilerin silinmesi ile bu veriler tekrar hiçbir şekilde kullanılamayacak ve geri getirilemeyecek şekilde imha edilir. Buna göre Kişisel Veriler, kayıtlı oldukları evrak, dosya, CD, disket, hard disk gibi araçlardan geri dönüştürülemeyecek şekilde silinir. Kişisel Verilerin yok edilmesi ise, bilgilerin tekrar geri getirilemeyecek ve kullanılamayacak şekilde, verilerin kaydedildiği evrak,  dosya,  CD,  disket,  hard disk gibi veri saklamaya elverişli materyallerin yok edilmesini ifade etmektedir. Verilerin anonim hale getirilmesiyle, Kişisel Verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi kastedilmektedir.

4.3. Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

Kişisel Veriler, mevzuatta öngörülmesi durumunda, bu mevzuatta belirtilen süre boyunca saklamaktadır. Kişisel verilerin ne kadar süre boyunca saklanması gerektiğine ilişkin mevzuatta bir süre düzenlenmemişse, Kişisel Veriler o veri işlenirken yürütülen faaliyet ile bağlı olarak uygulamalarımız ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre kadar işlenmekte daha sonra silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

Kişisel verilerin işlenme amacı sona ermiş; ilgili mevzuat ve belirlenen saklama sürelerinin de sonuna gelinmişse; kişisel veriler yalnızca olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi veya kişisel veriye bağlı ilgili hakkın ileri sürülebilmesi veya savunmanın tesis edilmesi amacıyla saklanabilmektedir. Buradaki sürelerin tesisinde bahsi geçen hakkın ileri sürülebilmesine yönelik zaman aşımı süreleri ile zaman aşımı sürelerinin geçmesine rağmen daha önce aynı konularda yöneltilen taleplerdeki örnekler esas alınarak saklama süreleri belirlenmektedir. Bu durumda saklanan kişisel verilere herhangi bir başka amaçla erişilmemekte ve ancak ilgili hukuki uyuşmazlıkta kullanılması gerektiği zaman ilgili kişisel verilere erişim sağlanmaktadır. Burada da bahsi geçen süre sona erdikten sonra kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

Kişisel Verilerin saklanması, silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesi ile ilgili detaylı düzenlemeler Kişisel Veri Saklama Ve İmha Politikasında yer almaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI DAİR HUSUSLAR

Kanun’un 12. maddesine uygun olarak, işlenmekte olan Kişisel Verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbirler alınmakta, bu kapsamda gerekli denetimler yapılmakta veya yaptırılmaktadır.

5.1. Kişisel Verilerin Güvenliğinin Sağlanması

5.1.1. Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak için Alınan Teknik ve İdari Tedbirler

Kişisel Verilerin hukuka uygun işlenmesini sağlamak için, teknolojik imkânlar ve uygulama maliyetine göre teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.

Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak için Alınan İdari Tedbirler

Kişisel Verilerin hukuka uygun işlenmesini sağlamak için alınan başlıca idari tedbirler aşağıda sıralanmaktadır:

Çalışanlar, Kişisel Verilerin korunması hukuku ve Kişisel Verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi konusunda bilgilendirilmekte ve eğitilmektedir.
Çalışanlar aramızdaki hukuki ilişkiyi yöneten sözleşme ve belgelere, kanunla getirilen istisnalar dışında, Kişisel Verileri işlememe, ifşa etmeme ve kullanmama yükümlülüğü getirilen kayıtlar konulmakta ve bu konuda çalışanların farkındalığı yaratılmakta ve denetimler yürütülerek Kanun’dan doğan yükümlülükler yerine getirilmektedir.

5.1.2. Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Erişimini Engellemek için Alınan Teknik ve İdari Tedbirler

Kişisel Verilerin tedbirsizlikle veya yetkisiz olarak açıklanmasını, erişimini, aktarılmasını veya başka şekillerdeki tüm hukuka aykırı erişimi önlemek için korunacak verinin niteliği, teknolojik imkânlar ve uygulama maliyetine göre teknik ve idari tedbirler almaktadır.

Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Erişimini Engellemek için Alınan Teknik Tedbirler 

Kişisel Verilerin hukuka aykırı erişimini engellemek için alınan başlıca teknik tedbirler aşağıda sıralanmaktadır:

Teknolojideki gelişmelere uygun teknik önlemler alınmakta, alınan önlemler periyodik olarak güncellenmekte ve yenilenmektedir.
Erişim yetkileri sınırlandırılmakta, yetkiler düzenli olarak gözden geçirilmektedir.
Virüs koruma sistemleri ve güvenlik duvarlarını içeren yazılımlar ve donanımlar kurulmaktadır.

Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Erişimini Engellemek için Alınan İdari Tedbirler 

Kişisel Verilerin hukuka aykırı erişimini engellemek için alınan başlıca idari tedbirler aşağıda sıralanmaktadır:

Çalışanlar, Kişisel Verilere hukuka aykırı erişimi engellemek için alınacak teknik tedbirler konusunda eğitilmektedir.
Çalışanlar, öğrendikleri Kişisel Verileri Kanun hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamayacağı ve işleme amacı dışında kullanamayacağı ve bu yükümlülüğün görevden ayrılmalarından sonra da devam edeceği konusunda bilgilendirilmekte ve bu doğrultuda kendilerinden gerekli taahhütler alınmaktadır.
Kişisel Verilerin hukuka uygun olarak aktarıldığı kişiler ile akdedilen sözleşmelere; Kişisel Verilerin aktarıldığı kişilerin, Kişisel Verilerin korunması amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerini alacağına ve kendi kuruluşlarında bu tedbirlere uyulmasını sağlayacağına ilişkin hükümler eklenmektedir.

5.1.3. Kişisel Verilerin Güvenli Ortamlarda Saklanması

Kişisel Verilerin güvenli ortamlarda saklanması ve hukuka aykırı amaçlarla yok edilmesini, kaybolmasını veya değiştirilmesini önlemek için teknolojik imkânlar ve uygulama maliyetine göre gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

5.1.4. Kişisel Verilerin Korunması Konusunda Alınan Tedbirlerin Denetimi

Kanun’un 12. maddesine uygun olarak, bünyemizde gerekli denetimler yapılmakta veya yaptırılmaktadır. Bu denetim sonuçları iç işleyiş kapsamında alınan tedbirlerin iyileştirilmesi için gerekli faaliyetler yürütülmektedir.

5.1.5. Kişisel Verilerin Yetkisiz Bir Şekilde İfşası Durumunda Alınacak Tedbirler

Kanun’un 12. maddesine uygun olarak işlenen Kişisel Verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde bu durum en kısa sürede ilgili Kişisel Veri Sahibine ve KVK Kurulu’na bildirilmesi sağlanmaktadır. KVK Kurulu tarafından gerek görülmesi halinde, bu durum, KVK Kurulu’nun internet sitesinde veya başka bir yöntemle ilan edilebilecektir.

5.2. Kişisel Veri Sahiplerinin Yasal Haklarının Gözetilmesi

Kişisel Veri Sahiplerinin Politika ve Kanun’un uygulanması ile tüm yasal hakları gözetilir ve bu haklarının korunması için gerekli tüm önlemler alınır. Kişisel Veri Sahiplerinin hakları ile ilgili ayrıntılı bilgiye işbu Politikanın altıncı bölümünde yer verilmiştir.

5.3. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Korunması

Kanun ile “özel nitelikli” olarak belirlenen ve hukuka uygun olarak işlenen özel nitelikli Kişisel Verilerin korunmasına azami hassasiyet gösterilmektedir. Bu kapsamda, kişisel verilerin korunması için alınan teknik ve idari tedbirler, Özel Nitelikli Kişisel Veriler bakımından da azami özenle uygulanmakta ve bu konuda gerekli denetimler sağlanmaktadır.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI, HAKLARIN KULLANILMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ

6.1. Kişisel Veri Sahibinin Aydınlatılması

Kanun’un 10. maddesine uygun olarak, Kişisel Verilerin elde edilmesi sırasında Kişisel Veri Sahipleri aydınlatılmaktadır. Bu kapsamda varsa, Kişisel Verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen Kişisel Verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, Kişisel Veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ile Kişisel Veri Sahibinin sahip olduğu hakları konusunda aydınlatma yapmaktadır.

6.2. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu Uyarınca Hakları

Kanun’un 10.maddesi uyarınca size haklarınız bildirilmekte; söz konusu hakların nasıl kullanılacağına dair yol gösterilmekte ve tüm bunlar için gerekli iç işleyiş, idari ve teknik düzenlemeler gerçekleştirilmektedir. Kanun’un 11.maddesi uyarınca Kişisel Verileri alınan kişilere;

Kişisel Veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel Verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel Verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel Verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde Kişisel Verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
Kanun’un 11.  Maddesinin  (d)  ve  (e)  bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel Verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme

Haklarının olduğu açıklanır.

6.3. Kişisel Veri Sahibinin Haklarını İleri Süremeyeceği Haller

Kanun’un 28. maddesi gereğince aşağıdaki haller Kanun kapsamı dışında tutulduğundan, Kişisel Veri Sahipleri aşağıdaki hallerde, işbu Politikanın (6.2.) maddesinde sayılan haklarını ileri süremezler:

Kişisel Verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi.
Kişisel Verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.
Kişisel Verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.
Kişisel Verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbarı faaliyetler kapsamında işlenmesi.
Kişisel Verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

Kanun’un 28/2 maddesi gereğince; aşağıda sıralanan hallerde Kişisel Veri Sahipleri zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç, işbu Politikanın (6.2.) maddesinde sayılan haklarını ileri süremezler:

Kişisel Veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.
Kişisel Veri Sahibi tarafından kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.
Kişisel Veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.
Kişisel Veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

6.4. Kişisel Veri Sahibinin Haklarını Kullanması

Kişisel Veri Sahipleri işbu Politikanın (6.2.) maddesinde sayılan haklarına ilişkin taleplerini kimliklerini tespit edecek bilgi ve belgelerle ve aşağıda belirtilen yöntemlerle veya KVK Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle web sitemizden ulaşabileceğiniz Başvuru Formu’nu doldurup imzalayarak ücretsiz olarak iletebileceklerdir:

Başvuru formu doldurulduktan sonra ıslak imzalı bir nüshasının bizzat elden veya iadeli taahhütlü posta yolu ile aracılığı ile Diyetisyen Perihan ÇİÇEK Zeytinlik Mahallesi Yakut Sok. No: 31_33/2 Bakırköy İSTANBUL adresine iletilmesi,
Başvuru formu doldurulup [email protected] mail adresine gönderilmesi

 

Online Diyet